Vrelo Crnice i Zakon o vodama – kako se odredbe vezane za imovinske odnose u okolini vodotokova odražavaju na pitanje pristupačnosti vrela za građane?

Zakon o vodama je za našu temu pre svega interesantna u delu u kome definiše “vodno zemljšte” kao javno dobro u javnoj svojini, koje se eventualno može dati na korišćenje ili u zakup.

Definicija “vodnog dobra” koje predstavljaju vode i vodno zemljište kao i mogućnost zakupa i korišćenja date su u članu 4. i članu 5. Zakona o vodama:

“Pojam vodnog dobra

Član 4

Vodno dobro, u smislu ovog zakona, jesu vode i vodno zemljište.

Vodno dobro se koristi na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Javno vodno dobro

Član 5

Vode su prirodno bogatstvo i u svojini su Republike Srbije.

Vode i vodno zemljište u javnoj svojini su javno vodno dobro.

Javno vodno dobro je neotuđivo.

Javno vodno dobro se koristi na način kojim se ne utiče štetno na vode i priobalni ekosistem i ne ograničavaju prava drugih.

Na javnom vodnom dobru može se, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom, steći pravo korišćenja, a na vodnom zemljištu u javnoj svojini i pravo zakupa.

Iz navedenog je jasno da je vodno zemljište u javnoj svojini – Republike Srbije, da je neotuđivo i da se eventualno može dati na korišćenje ili u zakup.

2.2. Tema vodnog zemljišta se u zakonu razrađuje od člana 8. do člana 12. Zakona o vodama koje se u članu 8. najpre definiše kao “korito za veliku vodu” i “priobalno zemljište” kad su u pitanju tekuće vode.

U članu 9. definiše se “priobalno zemljište” kao “pojas zemljišta neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka”, a širina ovog pojasa se određuje zavisno od toga da li je područje zaštićeno od poplava ili ne do 10m odnosno do 50m, zavisno i od veličine vodotoka itd., ali se zavidno od potreba može odrediti i drugačija širina.

“Vodno zemljište

Član 8

Vodno zemljište, u smislu ovog zakona, jeste zemljište na kome stalno ili povremeno ima vode, zbog čega se formiraju posebni hidrološki, geomorfološki i biološki odnosi koji se odražavaju na akvatični i priobalni ekosistem.

Vodno zemljište tekuće vode, u smislu ovog zakona, jeste korito za veliku vodu i priobalno zemljište.

Vodno zemljište stajaće vode, u smislu ovog zakona, jeste korito i pojas zemljišta uz korito stajaće vode, do najvišeg zabeleženog vodostaja.

Vodno zemljište obuhvata i napušteno korito i peščani i šljunčani sprud koji voda povremeno plavi i zemljište koje voda plavi usled radova u prostoru (pregrađivanja tekućih voda, eksploatacije mineralnih sirovina i slično).

Priobalno zemljište

Član 9

Priobalno zemljište, u smislu ovog zakona, jeste pojas zemljišta neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka koji služi održavanju zaštitnih objekata i korita za veliku vodu i obavljanju drugih aktivnosti koje se odnose na upravljanje vodama.

Širina pojasa priobalnog zemljišta iz stava 1. ovog člana je:

1) u području nezaštićenom od poplava do 10 m;

2) u području zaštićenom od poplava do 50 m (zavisno od veličine vodotoka, odnosno zaštitnog objekta), računajući od nožice nasipa prema branjenom području.

Izuzetno od stava 2. ovog člana Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, može da odredi i drukčiju širinu priobalnog zemljišta, ako je to potrebno radi:

1) zaštite voda, akvatičnih i priobalnih ekosistema;

2) uređenja voda;

3) zaštite dobara posebnih vrednosti i kapitalnih objekata;

4) obavljanja drugih poslova od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom.

Član 9. određuje da vodnim zemljištem upravlja javno vodoprivredno preduzeće, a u članu 10. se određuju moguće namene vodnog zemljišta, od kojih je jedna i “sport, rekreacija i turizam” na poziciji 8.

Član 10

Vodno zemljište je namenjeno za održavanje i unapređenje vodnog režima u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona, a posebno za:

1) izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata;

2) održavanje korita vodotoka i vodnih objekata;

3) sprovođenje mera koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda.

Osim za namene iz stava 1. ovog člana, vodno zemljište može da se, u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona, koristi i za:

1) izgradnju i održavanje linijskih infrastrukturnih objekata;

2) izgradnju i održavanje objekata namenjenih odbrani države;

3) izgradnju i održavanje brodogradilišta, kao i luka, pristaništa, plovnog puta i drugih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba;

4) izgradnju i održavanje objekata za korišćenje prirodnih kupališta i za sprovođenje zaštitnih mera na prirodnim kupalištima;

5) izgradnju i održavanje objekata za proizvodnju električne energije korišćenjem vodnih snaga;

6) obavljanje privredne delatnosti, i to:

(1) formiranje privremenih deponija šljunka, peska i drugog materijala,

(2) izgradnju objekata za koje se izdaje privremena građevinska dozvola u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata,

(3) postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera za obavljanje delatnosti za koje se ne izdaje građevinska dozvola u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata;

7) postavljanje privezišta za čamce, kao i plutaćujeg objekta u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke;

8) sport, rekreaciju i turizam;

9) obavljanje poljoprivredne delatnosti;

10) vršenje eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Ako je za obavljanje privredne delatnosti iz stava 2. tačka 6) podtačka (1) ovog člana, neophodno pristajanje brodova uz obalu, na formiranje privremenih deponija šljunka, peska i drugog materijala primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju plovidba i luke.

Članovima od 10a do 10đ utvrđuje se način davanja vodnog zemljišta u zakup i ustanovljavanje prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu, a članom 11. se uređuje način određivanja granica vodnog zemljišta.

Prema članu 11. granice vodnog zemljišta na teritoriji Sisevca utvrđuje Ministarstvo.

“Određivanje granica vodnog zemljišta

Član 11

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, određuje granice vodnog zemljišta.

Vodno zemljište iz stava 1. ovog člana upisuje se u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Granice vodnog zemljišta unose se i u prostorne (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan) i urbanističke planove (plan generalne regulacije, generalni urbanistički plan i plan detaljne regulacije).

Ministar bliže propisuje način određivanja granica vodnog zemljišta.

Iz svega navedenog, a imajući u vidu da je PDR Sisevac 1 (severozapad) propisano da se vodno zemljište nalazi van građevinskog reona, tj. da na njemu nije moguća gradnja – ostaje još da primenom propisa ustanovimo – gde je vodno zemljište?

Međutim, poznat je problem da RGZ prilikom upisa kategorije zemljišta koristi kategorije građevinskog, poljoprivrednog i šumskog – ali ne i vodnog zemljišta.

Prema informacijama koje se mogu naći na internetu kao što je članak koji se odnosi na problematiku vodnog zemljišta na https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/120917/120917-vest8.html čini se da je problem u tome što po članu 11. Ministarstvo određuje granice vodnog zemljišta – a ono to nije učnilo.

Ovo je potencijalno dodatni problem kad je reč o omogućavanju – ili sprečavanju gradnje na prostoru koji se po važećim propisima može – ali i ne mora smatrati vodnim zemljištem, budući da su granice vodnog zemljišta samo opisno određene (npr. u granici DO 10m od vodotoka, pri čemu bi se pod “vodotokom” verovatno smatrala parcela same reke?) ali ne i precizno opredeljene…

 

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *