05 – Spisak uslova Zavoda za zaštitu prirode i izdatih mišljenja na plansku dokumentaciju

Propisi nalažu da se prilikom izrade urbanističkih i prosotrnih planova obrađivač obraća nadležnim institucijama koje se bave zaštitom prirode zbog pribljavljanja uslova kojima se određuje na koji način će se u određenom planu pristupiti temi zaštite životne sredine i zaštite prirode (npr. koje vredne prirodne oblasti treba u budućnosti predvideti za zaštitu).

Institucije koje izdaju ove uslove su najpre Zavod za zaštitu prirode Srbije a zatim i Ministarstvo zaštite životne sredine (u slučaju nacionalnih parkova i zaštićenih područja I i II reda koja se eventualno nalaze u obuhvatu plana).

To znači da praktično za svaki prostorni i urbanistički plan postoje uslovi odgovarajuće državne institucije kojima se uređuje pitanje zaštite prirode i određivanje oblasti koje bi u budućnosti prema tim uslovima trebalo staviti pod zakonsku zaštitu.

Takvi uslovi pribavljani su i za potrebu izrade urbanističkih i prostornih planova na teritoriji Opštine Paraćin.

Nisu svi planovi od značaja za zaštitu prirode (na primer, planovi kojima se uređuje centar grada, pojedine gradske i prigradske zone u kojima nema vrednih prirodnih dobara).

Obratili smo se Zavodu za zaštitu prirode Srbije i pribavili uslove koji su izdati za potrebe izrade sledećih planova, strateških procena i projekata u zonama koje su od interesa za zaštitu prirode:

  1. Uslovi zaštite prirode Prostorni plan Opštine Paraćin OSG broj 1/2007 od 20.02.2007. Isti uslovi korišćeni i za izradu izmene Prostornog plana Opštine Paraćin (2010) na osnovu mišljenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja br. 011-00-00484/2009 od 20.07.2010. godine

2. Uslovi zaštite prirode za potrebe izrade lokacijskih uslova za izgradnju drumskogo mosta preko reke Crnice na državnom putu Iib reda br. 388 km 17+835 deonica Sisevac – veza sa državnim putem IIA reda br. 160, Opština Paraćin, 25.11.202. pod 03 br. 021-3470/02

3. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije turističkog naselja Sisevac 2 (jugoistok) u Opštini Paraćin, pod 03 br. 020-19/2 od 21.02.2014. godine

4. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije turističkog naselja Sisevac 1 (severozapad) u Opštini Paraćin, pod 03 br. 020-383/2 od 16.03.2014. godine

5. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije za zašititu nepokretnih kulturnih dobara od velikog značaja (spomenika kulture) na području Petruške oblasti, Opština Paraćin, pod 03 br. 020-3545/2 od 23.01.2019. godine

6. Uslovi zašitte prirode za izradu Plana detaljne regulacije površinskog kopa krečnjaka „Krajnji rid“ u Klačevici, Transkop DOO pod 03 br. 020-283/3 od 05.03.2020.

7. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije potesa Izvorište „Sveta Petka“ u selu Izvor kod Paraćina, JP „Vodovod“ Paraćin pod 03 br. 020-604/2 od 28.05.2012. godine

8. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije severnog dela turističkog izvorišta Grza, na potezu od Donjeg jezera do područja Spomenika prirode „Vrelo Grze“, Opština Paraćin, pod 03 br 020-1316/2 od 10. jula 2015. godine

9. Uslovi zaštite prirode za izradu plana detaljne regulacije južnog dela turističkog izletišta Grza – od raskrsnice državnog puta Ib reda broj 35 do poteza „Papradina“ sa obe strane državnog puta Iib reda broj 388, Opština Paraćin, od 10.10.2017. pod 03 br 020-2242/2

10. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora opštinskog puta Stubica – Zabrega u Opštini Paraćin, Opština Paraćin, pod 03 br. 020-18/2 od 13.02.2014. godine

11. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora puta Stranac – Sisevac u Opštini Paraćin, Opština Paraćin, pod 03 br. 020-17/2 od 13. 02. 2014. godine

12. Uslovi zaštite prirode za izradu Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije površinskog kopa laporca „Trešnja“ u Popovcu, Holcim (Srbija), pod 03 br. 020-1517/3 od 28.07.2015. godine

13. Uslovi zaštite prirode za izradu Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije površinskog kopa „Čokoće“ u Popovcu, Holcim (Srbija), pod 03 br. 020-1516/3 od 28.07.2015.

14. Uslovi zaštite prirode za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije Paraćina, Opština Paraćin, pod 03 br. 020-2014/2 od 20.10.2015. godine

15. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana detaljne regulacije Grza – Centar I, Opština Paraćin, pod 02 br. 020-3094/2 od 26.01.2015. godine

16. Uslovi zaštite prirode za izradu Plana generalne regulacije naseljenog mesta Paraćin, Opština Paraćin, br. 03-2044/2 od 06.09.2010. godine

Zavod za zaštitu prirode Srbije dao je i mišljenja na neke od planova. U odgovoru je navedeno da su do 2010. godine izdavali uslove samo u formi uslova (od 2010. godine u formi rešenja po novom Zakonu o zaštiti prirode), pa do 2010. godine izdati uslovi nisu podlegali obavezi davanja mišljenja o ispunjenosti uslova. Zavod u svojoj bazi inače nije pronašao ni uslove br. 03-2346/2 od 06.decembra 2005. godine za izradu Prostornog plana opštine (koji su pronađeni kod obrađivača plana), ni izdato mišljenje o ispunjenosti uslova na Prostorni plan opštine.
Odgovor Zavoda možete pronaći na ovoj adresi.

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.