ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Локалитет изнад Бошњана У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) Локалитет изнад Бошњана у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 4.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је источно од Параћина и ауто-пута, западно од села Бошњане, на делу висоравни која почиње Карађорђевим брдом код Параћина и завршава се косином која се спушта ка Бошњану и Црници, повремено пресечена јаругама.

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана


Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

У наведеним Условима не помиње се посебно простор овог заштићеног подручја.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра у оквиру категорије “резервати природе” наводи се и локалитет:

“Резервати природе:

***

Изнад Бошњана – локалитет са активним клизиштима и ексцесивном ерозијом.

***”

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра у оквиру “Резервата природе” наводи:

“Резервати природе:

***

– Изнад Бошњана – локалитет са активним клизиштима и ексцесивном ерозијом. Предлаже се за научно-истраживачки резерват.

***”

2.3. II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.3. Заштита, унапређење и уређење предела описује предео побрђа где се у једној реченици помиње и простор који одговара претходним описима планираног заштићеног подручја:

Побрђе:

На површинама које се налазе под пољопривредом побрђа, осим онога што је наглашено за претходну макројединицу, треба поменути и местимичну појаву мањих клизишта, што се узима у обзир приликом обраде терена. Наиме, треба избегавати дубљу обраду и применити заливађивање и увођење сигурносних жбунастих или ниских дрвенастих култура, а не “тешких” дрвенастих врста, које у одређеном степену доприносе интезивирању појаве клизања. Део површине под пољопривредом побрђа је деградиран до те мере да представља изразити пример ексцесивне ерозије и клизишта. Најизразитији примери овакве деградације су на локалитетима западно-југозападно од Поповца и југозападно од Бошњана.

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Локалитет изнад Бошњана – реч је о простору брда југозападно од села Бошњана према селу Главица.  Међутим у текстуалном делу Просторног плана нема много информација о овом подручју, предлаже се за “резерват природе”, “научно-истраживачки резерват”, што се доводи у везу са “ексцесивном ерозијом”. Подручје такође није наведено посебно у Условима Завода за заштиту природе. Укупно гледано, може се само константовати да Просторни план не пружа довољно податка о овом подручју.

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.