Zaštitimo prirodu Paraćina

U nameri da paraćinskoj javnosti na prijemčiv i lako razumljiv način približimo način donošenja odluka i planiranja u oblasti zaštite prirode, posebno kad je reč o zaštićenim područjima, pripremili smo poseban deo naše internet prezentacije pod nazivom “Zaštita prirode”.

U ovom delu internet prezentacije dajemo kratak pregled važnih pojmova koji se odnose na zakonske procedure, prostorno i urbanističko planiranje, a koje su od značaja za proglašenje zaštićenih područja po Zakonu o zaštiti prirode.

Objavićemo i sve zvanične dokumente dobijene od lokalnih i državnih institucija, do kojih smo istraživanjem došli, uz kratko objašnjenje o tome šta je svrha određene dokumentacije, kako bi proces planiranja poslova u oblasti zaštite prirode i procedura donošenja odluka (pre svega na lokalnom nivou) koje se odnose na zašittu prirode bio razumljiviji.

Ova aktivnost neće biti “jednokratna”. Bazu prikupljene dokumentacije namerevano da ažuiramo i da promene u ovoj oblasti pratimo i u budućnosti.

Svrha objavljivanja i ažuriranja dokumentacije je da građani, na lak i razumljliv način, imaju uvid u teme koje se odnose na zaštitu prirode i proglašenje zaštićenih područja na teritoriji naše opštine.

Nameravamo da ovo informisanje građana doprinese komunikaciji sa donosiocima odluka, kako bi se u saradnji sa njima, a uz što širu saglasnost, prostorni i urbanistički planovi usklađivali sa realnim stanjem na terenu i potrebama zaštite što je moguće većeg broja prirodnih dobara.

Pored ovog – informativnog dela – naše prezentacije, nameravamo da počev od ove godine damo i ocenu stanja u Opštini Paraćin u oblasti zaštite prirode. Prvi takav izveštaj možete naći na adresi

Ovakvi izveštaji zasnivaće se na prikupljenim informacijama od strane zvaničnih institucija, a njima će se meriti stanje u oblasti zaštite prirode, učinjen napredak i ukazivati na opasnosti po pojedina prirodna dobra koja su planirana za zašittu.

Izveštaje će moći da koriste svi građani, a verujemo da će biti od koristi i donosiocima odluka u loklanoj samoupravi prilikom planiranja godišnjih planova upotrebe budžetskih sredstava.

 

 

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.