04 – Spisak važećih planova u Opštini Paraćin od značaja za zaštitu prirode

Na teritoriji Opštine Paraćin primenjuju se i planovi koje su izradile i usvojile lokalne vlasti, ali i planovi koje su izrađivale i usvajale institucije državne vlasti.

Prema informaciji Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave za urbanizam finansije, skupštinske i ostale poslove, na teritoriji opštine primenjuju planovi od državnog značaja:

Spisak planova od državnog značaja koji se primenjuju na teritoriji Opštine Paraćin.

Na teritoriji opštine, prema pomenutoj informaciji Odeljenja za urbanizam, primenjuju se i sledeći urbanistički i prostorni planovi koje su izradile lokalne institucije:

Spisak važećih lokalnih urbanističkih i prostornih planova.

Opštine su dužne da na svojoj internet prezentaciji objavljuju ažuran spiasak važećih planova. Ovaj spisak se u slučaju Opštine Paraćin nalazi na zvaničnoj internet strani na ovom linku.

 

Po važećim propisima, Republičkih geodetski zavod nadležan je za održavanje Centralnog registra planskih dokumenata – aplikacije sa javnim uvidom koja bi trebala da svim građanima pruži uvid u plansku dokumentaciju na teritoriji Cele Srbije.

Pristup Centralnom registru planskih dokumenata planiran je na ovom linku.

 

Na žalost registar još uvek nije u funkciji, a na internet strani RGZ za sada nema obaveštenja o razlozima za to što registar nije u funkciji ili planovima u vezi eventualne buduće aktivacije.

Hijerarhija planova

U prostornom planiranju važi pravilo hijerarhije – planovi višeg reda (Prostorni plan opštine na primer) imaju veću snagu od planova nižeg reda (Plan detaljne regulacije neke oblasti u opštini na primer).

Plan nižeg reda mora preuzeti uslove planiranja koji su za određenu oblast predviđeni planom višeg reda. Ti uslovi planiranja mogu se razraditi, precizirati detalji, ali se ne može osporiti njihova suština.

Stoga je najvažnij plan za pregled oblasti predviđenih za zaštitu prirode Prostorni plan opštine, budući da se u njegovom razdelu “II 7.2. Zaštita i održivo korišćenje prirodnog nasleđa“, poglavlje „Zaštita prirode i prirodna dobrana strani 95. nalazi spisak i mapa oblasti koje su određene da u budućnosti budu zašitćene donošenjem planova nižeg reda i drugih akata od strane (pre svega lokalnih) institucija.

Tekstualni deo Prostornog plana opštine možete pročitati na ovom linku.

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.