05 Koliko ima udruženja građana u Paraćinu i čime se bave

U trenutku izrade preseka za potrebe analize u junu 2022. godine na teritoriji Opštine Paraćin bilo je registrovano 209 organizacija1 koje su mogle da učestvuju na javnim konkursima.

Ovaj na prvi pogled veoma veliki broj organizacija, prema oblasti delovanja podelili smo na 28 grupa. Ovaj pregled u Tabeli 4. dat je sortiran po broju udruženja u određenoj oblasti – tj. prema pretežnom cilju udruživanja. Na ovaj način klasifikovano je 176 udruženja dok za 33 udruženja nije bilo moguće u ovom trenutku ustanoviti pretežnu delatnost – svrhu udruživanja, uglavnom zato što je reč o udruženjima koja su registrovana relativno skoro, zato što nisu poznata u javnosti niti su konkurisala za sredstva budžeta za određenu oblast čime bi se ustanovilo šta je prava oblast njihovog delovanja, nemaju objavljene dokumente ili su to dokumenti „opšteg karaktera“ ili zato što su tokom kratkog delovanja bila aktivna u različitim oblastima.

Tabela 4: Udruženja prema oblasti rada

Redni broj

Oblast delovanja

Broj udruženja u oblasti

1.

Poljoprivreda

45

2.

Gajenje golubova

12

3.

Kutlurno umetnička društva

12

4.

Životna sredina

10

5.

Ljudska prava

10

6.

Negovanje tradicije

9

7.

Briga o osobama sa invalditetom

8

8.

Socijalna politika

8

9.

Preduzetništvo

7

10.

Kultura

6

11.

Moto klubovi i klubovi ljubitelja automobila

6

12.

Mediji

5

13.

Prosveta

5

14.

Horovi i pevačka društva

4

15.

Kinologija

3

16.

Omladinska politika

3

17.

Tehnika, radio tehnika, udruženja inženjera i tehničara

3

18.

Verska pitanja

3

19.

Ženska prava

3

20.

Foto klubovi

2

21.

Penzionerska udruženja

2

22.

Ples

2

23.

Vatrogasni savezi

2

24.

Zaštita životinja

2

25.

Lov

1

26.

Nacionalne menjine

1

27.

Meteorologija

1

28.

Ribolov

1

SVEGA:

176

Nije bilo moguće ustanoviti pretežnu delatnost.

33

Na prvi pogled pada u oči izuzetno veliki broj udruženja građana koja se bave poljoprivredom, čak 45, što je 21.5% od ukupnog broja udruženja sa spiska. Razlog za ovu brojnost je međutim činjenica da je opština do 2016. posebnim konkursima finansirala nabavku opreme za potrebe poljoprivredne proizvodnje finansiranjem programa udruženja građana. Ova sredstva su se iskazivala na posebnim budžetskim linijama i njihov iznos bio je u nekim godinama i veći od iznosa namenjenog ostalim udruženjma građana na posebnom javnom konkursu.

Ova politika opštine dovela je do registrovanja velikog broja udruženja poljoprivrednika, koja su ova sredstva koristili kao učešće za nabavku opreme koja je dodatno sufinansirana i sa strane državnih vlasti. Takva praksa prekinuta je od 2016. godine zbog promene propisa u oblasti poljoprivrede i prelaska na finansiranje putem javnog konkursa pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstava.

Iako veoma brojna, udruženja poljoprivrednika nisi učestvovala na javnim konkursima posle 2016. godine kada je politka opštine promenjena i više nisu raspisivani posebni konkursi za udruženja poljoprivrednika, sem jednog ovakvog udruženja koje je posle duge pauze konkurisalo za sredstva 2022. godine i na ovom konkursu ostvarilo uspeh.

Posle udruženja poljoprivrednika, najbrojnija je grupa udruženja koja se bave različitim vidovima kulture, od klasičnih kulturno umetničkih društava, preko foto klubova, književnih klubova, horova i pevačkih društava. Ovakvih udruženja ima 26 i ona se po pravili javljaju na konkurse za projekte u kulturi.

Iz prethodnog proizilazi da skoro 34% registrovanih udruženja načelno ne učestvuje na konkursima koji su predmet ove analize.

Na taj način dolazimo do broja od oko 140 udruženja građana koja potencijalno mogu učestvovati (a neka učestvuju ili su učestvovala) na opštinskim konkursima.

Interesantan je podatak da određeni broj udruženja ipak konkuriše i za sredstva koja se odnose na projekte u kulturi, pa i za sredstva koja se odnose na finansiranje javnog informisanja, jer imaju istovremeno i registrovane medijske portale. Tako je 2022. godine 5 udruženja dobilo sredstva na konkursu za javno informisanje, a od toga 4 udruženja su takođe tokom 2022. godine dobila i sredstva za projekte na redovnom konkursu za udruženja.

1Informacija pribavljena korišćenjem podataka sa poratala www.checkpoint.rs