03 Važni propisi i procedura

Javni konkursi za dodelu sredstava udruženjima građana za realizaciju programa (projekata) od javnog interesa sprovode se na osnovu procedure propisane opštinskim Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa („Službeni list Opštine Paraćin“ br. 16/2018).

Sam Pravilnik zasniva se na odredbama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja reaizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2018) i krovnom Zakonu o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon).

U posmatranom periodu 2012 – 2022. Pravilnik je menjan dva puta, prvi put tokom 2013. godine ( Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa broj 110-8/2013-01-II од 26.03.2013.године „Sl. list“ Opštine Paraćin br. 3 26.03.2013. godine) i drugi put 2018. godine (taj Pravilnik je i dalje na snazi).

Na internet strani opštine nije bilo moguće pronaći Pravilnik ili drugi akt koji je bio na snazi pre 2013. godine niti je njegovo stavljanje van snage navedeno u završnim i prelaznim odredbama pravilnika iz 2013. godine.

Izmene usvojene 2018. godine odnose se na usklađivanje sa Uredbom koja je u međuvremenu doneta, uključen je član koji se odnosi na izbegavanje sukoba interesa i nadalje je prilikom raspisivanja konkursa unapred opredeljivano za koje namene (ljudska prava, humanitarne organizacije, zaštita životne sredine itd.) određen koji deo ukupnog budžeta određenog konkursom, dok je pre 2018. godine Komisija određivala koje će programe i iz kojih oblasti podržati.

Kratak pregled procedure dodele sredstava putem javnog konkursa predviđa sledeće korake:

a. Odlukom o budžetu, načelno u decembru prethodne za tekuću godinu, određuje se iznos sredstava za finansiranje projekata udruženja građana. Pravilnikom je predviđeno da se tokom godine raspisuje najmanje jedan javni konkurs, a u prethodnim godinama često je raspisivan i veći broj (npr. 2022. i 2019. godine – dva, 2018. – tri itd.).

b. Javni konkurs raspisuje predsednik opštine, koji tekstom javnog konkursa i određuje oblasti za koje će se dodeljivati sredstva. Spisak oblasti za koje se može raspisati javni konkurs definisan je članom 2 Pravilnika u „otvorenom obliku“, tj. osim oblasti koje su eksplicitno navedene, sredstva se mogu dodeljivati i za druge programe „kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe“.

c. Konkursni postupak sprovodi Komisija, koja ima predsednika i dva člana, a Komisiju imenuje Predsednik opštine.

d. Pravilnikom su postavljeni i okviri rada Komisije, pa su propisani uslovi za izbor programa koji se finansiraju iz budžeta članom 5. i to su:

– usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou;

– usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana;

-podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama;

– usmerenost ka što većem broju korisnika;

e. Pravilnikom su postavljeni i načelni kriterijumi za finansiranje programa kojima se rukovodi komisija:

1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;


2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;


3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;


4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

f. Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine, portalu e uprave, lokalnim medijima i oglasnoj tabli opštinske uprave.

Konkurs sadrži: jednu ili nekoliko srodnih oblasti od javnog interesa; ko može biti učesnik konkursa; rok za podnošenje prijava; obim sredstava koja se dodeljuju; pregled konkursne dokumentacije koju je potrebno dostaviti, uz popunjen obrazac predloga programa; trajanje programa; bliža merila i dopunske kriterijume čijom primenom se vrši vrednovanje prijavljenih programa, sa jasnim sistemom za vredovanje svakog pojedinačnog kriterijuma, odnosno upućivanje na službeno glasilo u kome je objavljen propis kojim su utvrđena bliža merila i dopunski kriterijumi za vrednovanje programa.

g. Konkursna dokumentacija dostavlja se lično na pisarnici ili poštom u zatvorenoj koverti, a sadrži popunjene propisane obrasce i dokumentaciju.

h. Komisija sačinjava listu vrednovanja i rangiranja, a udruženja imaju pravo prigovora i pravo uvida u podnete prijave. Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine i na portalu e uprave.

i. Predsednik opštine na osnovu predloga Komisije donosi Rešenje i zatim se potpisuju ugovori o finansiranju.

j. Udruženja su dužna da u svakom trenutku omoguće kontrolu korišćenja sredstava i da u roku od 30 dana po okončanju projekta podnesu izveštaj na propisanim obrascima, koje kao i konkursnu dokumentaciju propisuje Komisija.

k. Korišćenje sredstava i realizaciju programa prati Komisija a stručne i administrativno-tehničke poslove sprovodi Opštinska uprava.