Анализа издвајања из буџета за заштиту природе у периоду 2021 – 2023

А. Које документе смо анализирали?

Како бисмо установили обим и врсту издвајања из буџета Општине Параћин за потребе заштите природе у периоду 2021- 2023. година анализирали смо следеће документе:

1. Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Параћин за 2021. годину.

2. Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Параћин за 2022. годину

3. Одлуку о буџету Општине Параћин за 2023. годину

4. Други ребаланс Одлуке о буџету Општине Параћин за 2023. годину из новембра 2023. године

5. Извештај о извршењу буџета Општине Параћин за период јануар – септембар 2023. године.

Као што се види из списка документације није било могуће користити завршни рачун за 2023. годину пошто овај документ још увек није усвојен, па тако није ни доступан јавности.

Све наведене документе преузели смо са званичне стране Општине Параћин на адреси www.paracin.rs

Б. Шта смо анализирали?

Анализирали смо приходе који би по својој природи требало да буду наменски како бисмо установили којим средствима (наменским) је општина располагала у буџетској години, какав је накнада за заштиту и унапређење животне средине.

Затим смо у тексту тражили све референце на заштиту животне средине и заштиту природе, како бисмо идентификовали потенцијалне позиције које су коришћене за ове намене.

После тога смо раздвајали стварне трошкове за ове намене од трошкова који само имају сличну класификацију како бисмо установили колико је средстава заиста и издвојено заштиту природе.

В. Анализа документације

Приликом анализе документације због јаснијег приказа делове табела које припадају одговарајућим члановима прописа који се анализира копирани су тако да се види текст одговарајућег члана иза кога следи табела, с тим што је копирано заглавље табеле и “исечен” део који је предмет наше анализе, јер би копирање целокупних табела анализу учинило непрегледном а не би допринело закључцима анализе. Симбол “***” означава да је уклоњен део текста.

В. 1. Одлука о завршном рачуну буџета Општине Параћин за 2021. годину

Члан 6.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 12.859 хиљадa динара, укупни издаци у износу од 300.612 хиљадa динара. (У наставку је дата структура примања и издатака у хиљадама динара)

***

***

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економским класификацијама распоређени су на следеће позиције прихода и примања:

****

 

 

 

***

Члан 11.

Расходи и издаци буџета, по функцијама, утврђени су у следећим износима, и то:

 

 

 

 

 

***

Члан 12. Расходи и издаци исказани у завршном рачуну по програмима, програмским активностима и пројектима износе у динарима:

 

***

***

Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:

***

***

 

Члан 14. Резултати учинка програма исказани су у завршном рачуну појединачно за сваки програм, програмску активност и пројекат:

 

 

 

У члану 6. наведено је да није било капиталних издатака за опрему за заштиту животне средине.

У члану 9. наведено је да су приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине износили 16.548.350,00 динара, и да су били 37.9% већи од плана који је износио 12.000.000,00 динара.

У члану 11. у коме су приказани расходи и издаци по функцијама види се да је у разделу Заштита животне средине предвиђене две позиције – Управљање отпадом од око 30 милиона која је остварена у износу од 99.48% – то јест скоро у целини и друга позиција – Заштита животне средине некласификована на другом месту која је планирана са 14 милиона и остварена са 7 милиона, тј. у износу од 50%. У овом члану се види да се као “Заштита животне средине” често појављују и трошкови везани за обављање комуналних делатности, па је зато потребно даље разјаснити начин приказивања трошкова у завршном рачуну.

У члану 12. се расходи приказују по програмима и види се да за Програм 6 – Заштита животне средине није било утрошка средстава.

У члану 13. се расходи приказују према корисницима па се види да је 50% утрошених средстава на позицији “Заштита животне средине некласификована на другом месту” заправо трошак зоохигијене – комуналне делатности (прскање против комараца, активности везане за смањење броја паса луталица).

У члану 14. приказани су резултати одговоарајућих програмских активности буџета и у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине видимо да од планираних 7.000.000,00 динара није утрошен ни један динар на овај програм, тј. није било активности у области заштите животне средине које су се финансирале из буџета током 2021. године, а да их је било оне би се односиле на решавање проблема отпадних вода, управљање отпадом (што су опет комунални послови) и можда делом на израду планова.

Дакле, у 2021. години иако је износ средстава добијен од наменског прихода који се зове “посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине” био за 37.9% већи од плана није било издвајања за заштиту животне средине нити за заштиту природе по одлуци о буџету.

 

В.2. Одлука о завршном рачуну буџета Општине Параћин за 2022. годину

Члан 6.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 93.665 хиљадa динара, укупни издаци у износу од 239.698 хиљадa динара. (У наставку је дата структура примања и издатака у хиљадама динара)

 

 

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економским класификацијама распоређени су на следеће позиције прихода и примања:

 

 

 

 

Члан 11.

Расходи и издаци буџета, по функцијама, утврђени су у следећим износима, и то:

 

 

Члан 12.

Расходи и издаци исказани у завршном рачуну по програмима, програмским активностима и пројектима износе у динарима:

 

Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:

 

 

 

Члан 14.

Резултати учинка програма исказани су у завршном рачуну појединачно за сваки програм, програмску активност и пројекат:

 

 

 

 

У члану 6. наведено је да није било капиталних издатака за опрему за заштиту животне средине.

У члану 9. наведено је да су приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине износили 19.000.026,026 динара, 95% плана који је износио 20.000.000,00 динара.

У члану 11. у коме су приказани расходи и издаци по функцијама види се да је у разделу Заштита животне средине предвиђене две позиције – Управљање отпадом од око 43 милиона која је остварена у износу од 98.80% – то јест скоро у целини и друга позиција – Заштита животне средине некласификована на другом месту која је планирана са 30 милиона и остварена са 21.353.350,00 милиона, тј. у износу од 71.18%.

У члану 12. се расходи приказују према програмима па се овде види да је за Програм 6. Заштита животне средине утрошено 16.018.931 од планираних 23.000.000,00 тј. 69,95%.

У члану 13. се расходи приказују према корисницима па се види да је 16.018.931 динара утрошених средстава на позицији утрошено на опремање ЈКП “Параћин” у износу од 12.420.000,00 динара и још 3.598.931,00 динара на “специјализоване услуге” које овде нису посебно дефинисане.

У члану 14. приказани су резултати одговоарајућих програмских активности буџета и у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине видимо да су активности исте као оне планиране у 2021. години – опрема за комуналне послове, проблеми отпадних вода и (можда) израда планова. Како је познато да у 2022. години није било израде планова везаних за заштиту животне средине и заштиту природе, може се поново константовати да није било издвајања средстава за заштиту природе у буџету општине за 2022. годину.

В.3. Одлука о ребалансу буџета Општине Параћин за 2023. годину (други ребаланас, 07.11.2023. године) и Извештај о извршењу буџета Општине Параћин за период 01.01.2023- 30.09.2023. године

Члан 3. (ребаланс буџета)

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: ”Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, буџета општине, у укупном износу од 2.085.000.000 динара, сопствени приходи буџетских корисника у укупном износу од 6.120.000 динара, донације од другог нивоа власти у износу од 57.118.005 динара, донације од међународних организација у износу од 6.992.728 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 4.652.672 динара, пренета средства из предходних година у укупном износу од 135.333.166 динара, као и примања од задуживања у износу од 130.000.000 динара, по врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:

 

 

 

Извод из Извештаја о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године:

 

Члан 9. (ребаланс буџета)

Члан 12. Одлуке мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 2.425.216.571 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. ребаланса буџета показује да су планирани приходи по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 30.000.000,00 динара.

Из Извештаја о извршењу буџета у периоду 01.01.2023. до 30.09.2023. види се да је ова накнада до септембра остварена у износу од 22.415.624,00 динара, тј. 74.72%, док би идеално остварење било 75% па је план од 30.000.000,00 динара прихода по овом основу како се чини реалан за 2023. годину.

Даље према ребалансу у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине планирано је у 2023. године да се издвоји 15.998.000,00 динара. Као намена ових средстава означене су активности на управљању отпадом, управљању отпадним водама, отклањање негативних последица бујица.

Како се може сазнати из јавно доступних извора, ова средства су преко Управе за инвестиције током 2023. године усмерена између осталог на Израду студије за санацију сметлишта „Буљанка“, Израду плана квалитета ваздуха за англомерацију Параћин и израду локалног Плана управљања отпадом.

На основу свега наведеног може се закључити да је у 2023. години билио јасније опредељених средстава за потребе заштите животне средине (израда планова) али није било издвајања средстава намењених заштити природе.

Закључак

Из анализе буџета Општине Параћин за 2021., 2022. и 2023. годину произилази да општина има значајне наменске приходе које би требало усмерити у активности које су везане за заштиту животне средине, укључујући и заштиту природе. Иако има више прихода који се везују за накнаде које плаћају загађивачи (као што је накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материјала), које би такође требало усмерити у послове везане за спречавање загађења – заштиту животне средине, ми смо се определили да пратимо са приходне стране само посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине.

Овај приход који није везан директно за угрожавање животне средине, морао би бити основ за активности у области заштите природе.

Приходи по овом основу износили су:

2021. године 16.548.350,00 динара

2022. године 19.000.026,026 динара

2023. године (до краја септембра) 22.415.624,00 динара (очекивано до краја године 30 милиона динара)

Да ли је овај приход велики или мали? Према новом десетогодишњем Плану управљања јединим званично проглашеним заштићеним подручјем – “Споменик природе Врело Грзе” за све потребе одржавања овог подручја током десет година биће потребно 23 милиона. То је мање од очекиваног годишњег прихода по основу поменуте накнаде у 2023. години.

Дакле, са становишта заштите природе овај приход је изузетно значајан и подмирио би, ако не све, онда многе потребе у овој области.

Како стоји ствар са расходима?

Према извршеној анализи у протекле три године буџетом нису били планирани расходи за област заштите природе у оквиру трошкова за заштиту и унапређење животне средине. Даље, највећи део трошкова везаних за заштиту и унапређење животне средине могао би се сврстати у комуналне и инфраструктурне делатности локалних власти (управљање отпадом, управљање отпадним водама, отклањање последица бујица), а само мањи део би се могао можда повезати са трошковима заштите животне средине – а и то тек после објављивања завршног рачуна за 2023. годину када се буде знало да ли су неке од најављених активности и спроведене (израда планова заштите ваздуха, управљања отпадом и слично).

Мали део средстава сваке године за потребе управљања заштићеним подручјем “Споменик приоде Врело Грзе” издваја управљач – Туристичка организација, али како су показала наша истраживања на терену то је далеко од минималних потреба.

Укратко – за заштиту природе директно из буџета се не издваја ништа. За одржавање јединог заштићеног подручја управљач из свог плана издваја тек неколико стотина хиљада динара годишње за активности какве су “штампање брошура” или “поправка инвентара” што је такође с обзиром на стање заштићеног подручја испод потребног минимума.

Укупна оцена издвајања средстава општине за потребе заштите природе може се описати као – недовољно.

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.