Предлози за унапређење политика у области заштите природе упућени доносиоцима одлука

 

После спроведених истраживања на терену и истраживања локалних политика и извршених анализа доносиоцима одлука је у оквиру пројекта “Штитимо ли природу” припремљен и предлог унапређења политика у три области:

  • Буџета
  • Просторног планирања
  • Унапређења заштите јединог званично проглашеног заштићеног подручја у Општини Параћин – “Споменика природе Врело Грзе”

 

Унапређење политка  у области буџета

Доносиоцима одлука упућен је нацрт Одлуке о обезбеђивању наменских средстава за послове заштите природе

 

У образложењу је наведено:

“Одлука се предлаже за усвајање, на основу члана 32. став 20. Закона о локалној самоуправи, као  и на основу члана 6. и члан 107. став 2 Закона о заштити природе, којима се наводи да је општина субјект у систему заштите природе, те да се из буџета општине издвајају средства за  потребе заштите природе, као и на основу 157. и 158. Пословника о раду Скупштине Општине, којима је предвиђено да се одлуком као општим актом уређују питања из надлежности општине. Циљ који се жели постићи овим актом је унапређење заштите природе, што је дефинисано чланом 1., чланом 2. се појашњава појам финансирања послова из области заштите природе и указује на одредбе Закона о заштити природе и надлежност општине. Чланом 3. се одређује надлежна институција за планирање послова у овој области, на основу Одлуке и опредљује извор финансирања  активност – наменска накнада – посебна накнада за унапређење животне средине у износу од 40% годишњег прихода по овом основу. Како се одлуком само прецизира усмеравање већ постојећих средстава из наменског прихода за
потребе заштите природе, за реализацију ове одлуке нису потребна додатна наменска средства. ”

Унапређење политка у области просторног планирања

У области унапређења политика просторног планирања упућена је  Препорука Комисији за планове Општине Параћин коју би према нацрту усвојила Скупштина Општине и тиме дала смернице Комисији приликом измене Просторног плана.

У образложењу се каже “Осамнаест година од усвајања Просторног плана, од двадесет планираних заштићених подручја по Просторном плану која су наведена у Рефералној карти број 3 – Туризам и заштита простора, заштићено је само једно – Врело Грзе. Обим заштите природе постигнут у скоро две деценије примене Просторног плана је испод сваког очекиваног минимума и далеко испод просека Србије, кад је реч о односу површине заштићеног простора у односу на укупну површину Републике. У циљу унапређења заштите природе Скупштина Општине овом Препоруком покреће иницијативу за преиспитивање одредби Плана у области заштите природе, у циљу ширења простора под заштитом на подручја која су у међувремену идентификована као потенцијално важна за заштиту природе, а у склопу процедуре за усклађивање Просторног плана са изменама на терену у протеклом периоду. Препорука се усваја на основу члана 157. Пословника о раду скупштине, члана 40. Статута Општине Параћин и члана 32. Закона о локалној самоуправи. За реализацију препоруке није потребно издвајање додатних средстава из буџета.”

 

Унапређења заштите јединог званично проглашеног заштићеног подручја у Општини Параћин – “Споменика природе Врело Грзе”

У овој области доносиоцима одлука упућена је Препоруку Туристичкој организацији Параћин као управљачку заштићеног подручја “Споменик природе Врело Грзе” коју би према нацрту такође усвојила Скупштина Општине и тако дала смернице управљачу заштићеног подручја.

У образложењу се каже: “Препорука се доноси у циљу унапређења заштите заштићеног подруја “Споменик природе Врело Грзе”. Усвајањем препорука заштита подручја биће знатно квалитетнија. У оквиру поглавља 5.1.ЧУВАЊЕ И НАДЗОР СП „ВРЕЛО ГРЗЕ” у оквиру Плана предвиђено је следеће:”Основни и трајни задатак управљача је чување СП „Врело Грзе“ и спровођење прописаних режима заштите утврђених актом о заштити, односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и корисника и пружање помоћи, савета и услуга,  одржавање чистоће и уредности и др.). За обављање ових послова управљач је дужан да организује службу чувања у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби и Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја. За чуварску службу, поред сталне едукације и обуке, спроводиће се и мере опремања (службене легитимације и униформе, службено возило, оружје, ручна опрема и средства за рад и др.) у циљу ефикасног спровођења мера заштите, развоја, одрживог коришћења и презентације СП „Врело Грзе“ ”
У оквиру текста Плана није предвиђен рок за формирање чуварске службе. Истовремено чуварска служба је кључна за чување природних вредности на простору заштићеног подручја које је угрожено прекомерном посетом излетника који не поштују кућни ред подручја. План не садржи рокове и за друге активности које су планиране, што онемогућава праћење реализације у односу на постављене циљеве, будући да је и досадашњи План садржао многе од сада наведених активности, такође без рока реализације, што се показало као неадекватно решење будући да многе од тих активности никад нису ни реализоване. Горње језеро у оквиру заштиећног подручја угрожено је прекомерним коришћењем воде из језера за потребе рибњака после проширења капацитета локалног рибњака 2020. године што доводи до исцрпљивања језера, смањења нивоа воде, онемогућавања прелива преко преливне бране и додатног задржавања органских материја у језеру. Препорука се усваја на основу члана 157. Пословника о раду скупштине, члана 40. Статута Општине Параћин и члана 32. Закона о локалној самоуправи. За реализацију препоруке није потребно издвајање додатних средстава из буџета, пошто су средства за реализацију активности већ предивђена Планом управљања заштићеним подручјем “Споменик природе Врело Грзе” за период 2023 – 2034. година.”

 

Предлози политика су припремљени на начин како то захтева процедура усвајања докумената на седницама локалне скупштине општине и достављени доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

 

Предлоге политика можете преузети на овом линку:

Предлог политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.