ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Kлисура Суваре У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

 

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) клисура Суваре у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 8.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је у источном делу општине, североисточно од Горње Мутнице, обухвата ток реке Суваре која протиче кроз Горњу Мутницу од завршетка насељеног места и околна брда узводно практично до извора реке.

 

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је у источном делу општине, североисточно од Горње Мутнице, обухвата ток реке Суваре која протиче кроз Горњу Мутницу од завршетка насељеног места и околна брда узводно практично до извора реке.

 

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана

Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

Подручје клисуре Суваре не помиње се посебно у овим условима, али се може убројити у шири простор Кучајских планина за који је планирана израда студије заштите крајем 2006. године у време када су Услови за израду Просторног плана израђени.

2.1. Коментар у вези “конфузије” у вези назива подручја

Клисура Суваре јасно је означена у Рефералној карти бр. 3 Просторног плана Општине Параћин и обухвата простор клисуре истоимене реке која протиче кроз Горњу Мутницу.

У текстуалном делу плана међутим нигде нема назива “Сувара” ни помена подручја “клисура Суваре”.

Уместо оваквог назива појављује се локалитет “клисура Суваје”, а таквог подручја нема у рефералној карти.

На основу наведеног, наш је закључак да је реч о “забуни” аутора Плана, који су заменили назив “Сувара” називом “Суваја” који је уобичајенији назив за топониме, укључујући и реке, тј. сматрамо да је реч о грешци у тексту, те да се “клисура Суваје” у у тексту Просторног плана односи заправо на клисуру Суваре, која је једина и приказана у рефералној карти.

Надаље ћемо у тексту сматрати да назив “клисура Суваје” у тексту плана треба заменити са текстом “клисура Суваре” и у том смислу ћемо цитирати Просторни план.

2.2. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Предели посебних природних одлика:

***

Клисура Суваје (Суваре) – предлаже се за стављање под строгу заштиту у циљу заустављања и спречавања деградационих процеса вегетације и подлоге

*** ”

2.3. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи:

“Предели посебних природних одлика:

***

Клисура Суваје (Суваре) – предлаже се за стављање под строгу заштиту у циљу заустављања и спречавања деградационих процеса вегетације и подлоге.

*** ”

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја клисура Суваре – реч је о подручју слива исотимене реке која протиче кроз Горњу Мутницу, а само подручје се простире од села Горња Мутница узводно током реке на север до изворишта уз обухватање и околних узвисина.

Услови Завода за заштиту природе Србије ово подручје не наводе посебно, али се може сматрати да и оно припада ширем подручју Кучајских планина у које спада и “суседно” подручје слива Грзе и Велике Честобродице.

Ни Просторни план не говори много о овом подручју, наводи га као један од “предела посебних одлика”, који треба заштитити “у циљу заустављања спречавања деградационих процеса вегетације и подлоге”, што не говори много о вредностима подручја, што је и један од разлога за то што смо у оквиру пројекта “Шититимо ли природу” организовали теренско истраживање свих планираних заштићених подручја како бисмо прикупили и јавно објавили што више ажурних информација о овим просторима “из прве руке”.

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.