ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 7.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је на крајњем истоку општине и обухвата подручје око магистралног пута Параћин -Зајечар, од превоја Честобродица скоро до улаза у село Извор на правцу исток – запад, као и подручје притока Велике Честобродице са обе стране тока, а јужно простор до локалитета Хајдучки камен.

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана


Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

У условима Завода о овом простору говори се као о “ширем простору превоја Честобродица”, а може се сматрати да се у простор подручја уклапа и одредница да је локалитет значајан за заштиту и “подручје реке Грзе”, пошто подручје обухвата део кањона реке уз магистрални пут.

Као што се види Услови ове локалитете наводе као “значајне за заштиту” јер спадају у шири простор Кучајских планина за који је у време израде Плана била планирана израда студије заштите.

Из наведеног се може сматрати да је планирано заштићено подручје – сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе директно наведено у Условима Завода за заштиту природе Србије.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се следеће:

“Неопходно је резервисати просторе са наменом заштите природних ресурса (шума, водотока, земљишта, флоре и фауне), очувањем квалитета животне средине и дефинисаним коришћењем за рекреацију становништва у природи. У том контексту потребно је обратити пажњу на:

****

– шире подручје превоја Честобродица

– обале и приобаља река: подручје В. Мораве, укључујући остатке меандара и влажних станишта; подручје Грзе (посебно изворишни део); подручје Црнице (од Благе Марије узводно);

*****

Затим:

“Споменици природе:

У оквиру врсте “споменици природе” предност се даје геоморфолошким знаменитостима, т.ј. њиховој заштити кроз резервате природе, или заштиту предела посебних природних одлика. Посебно се истичу видиковци.: Црни врх, Шиљати врх, Голо врче, Магарачки врх, Јаворачки врх, Дебело брдо, Тисин врх, Самарњача, Кошући врх, Вршиљак, Јанков врх, Чукара, Томин врх, Хајдучки камен, Баба.

И даље:

“Предели посебних природних одлика:

****

– Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе

****

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра каже:

“Због специфичног положаја Параћина, делатности којима се становништво претежно бави, као и због значајног развоја привреде и саобраћајне инфраструктуре републичког значаја на територији општине, неопходно је резервисати просторе са наменом заштите природних ресурса (шума, водотока, земљишта, флоре и фауне), очувањем квалитета животне средине и дефинисаним коришћењем за рекреацију становништва у природи. У том контексту потребно је обратити пажњу на:

****

– шире подручје превоја Честобродица

– обале и приобаља река: подручје В. Мораве, укључујући остатке меандара и влажних станишта; подручје Грзе (посебно изворишни део); подручје Црнице (од Благе Марије узводно);

**** ”

Затим:

“Споменици природе:

У оквиру врсте “споменици природе” предност се даје геоморфолошким знаменитостима, т.ј. њиховој заштити кроз резервате природе, или заштиту предела посебних природних одлика. Посебно се истичу видиковци. Видиковци су она места са којих се пружају шири видици на околне природне и створене вредности карактеристичне за овај предео. Због тога се предлажу следећи локалитети, да се издвоје и прогласе за заштићене објекте у овој врсти заштите: Црни врх, Шиљати врх, Голо врче, Магарачки врх, Јаворачки врх, Дебело брдо, Тисин врх, Самарњача, Масни камен,Кошући врх, Вршиљак, Јанков врх, Чукара, Томин врх, Хајдучки камен, Баба, Крстата стена на граду Петрусу испод које је пећина.Што се тиче појединачних стабала или групе стабала, треба издвојити сва стара, а посебно храстова стабла, као што је лужњак у Сикирици.”

И даље:

“Предели посебних природних одлика:

***

Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе – предлаже се за стављање под заштиту као подручје посебне природне лепоте и интересантности и као терен подложан ерозији.

***

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзереч је о простору који прати правац магистралног пута Параћин – Зајечар, од превоја Честобродица па до изласка реке Грзе из кањона испред села Извор, а који се северно и јужно у појединим деловима шири и обухвата притоке Велике Честобродице, захватајући на југу узвишења све до Хајдучког камена.

Према Условима Завода за заштиту природе Србије ово подручје важно је као део ширег простора Кучајских планина којима се Завод у време издавања услова бавио припремајући заштиту дела тог простора.

Просторни план јасно означава подручје и у текстуалном делу, стављајући га у групу “предела посебних одлика”, “простора које треба резервисати са наменом заштите природних ресурса” на које треба обратити пажњу, док се Хајдучки камен као видиковац сврстава и у групу “споменика природе”.

Према свему наведеном, разлог за заштиту је чување изузетних природних вредности овог подручја, које треба сачувати за будућност.

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.