ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Парк шума Главица У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

 

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) Парк шума Главица у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 3.

 

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је источно од Параћин и ауто-пута, јужно од пута за Зајечар и села Главица, западно од Давидовца и северно од Мириловца, на подручју брда Чукара.

 

 

 

 

У овим условима наводи се да је потребно резервисати “још нека подручја са посебном наменом”, п се у оквиру тога наводи да посебну пажњу треба обратити и на “брежуљке непосредно уз Параћин као што је Карађорђево брдо и Чукара”. Из наведеног је јасно да се Чукара, означена у рефералној карти као планирано заштићено подручје под бројем 3, експлицитно наводи и у условима за израду Плана.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра поново се помиње Чукара као простор у непосредној околини Параћина, у складу са препоруком из Услова за израду Плана и затим и простор између сеоских насеља у близини села Главица као “парк шума” коју треба планирати у разделу “споменици природе”:

Неопходно је резервисати просторе са наменом заштите природних ресурса (шума, водотока, земљишта, флоре и фауне), очувањем квалитета животне средине и дефинисаним коришћењем за рекреацију становништва у природи. У том контексту потребно је обратити пажњу на:

***

просторе у непосредној околини градског насеља Параћин (Карађорђево брдо, Чукара, Главица);

***

Споменици природе:

У оквиру врсте “споменици природе” предност се даје геоморфолошким знаменитостима, т.ј. њиховој заштити кроз резервате природе, или заштиту предела посебних природних одлика. Посебно се истичу видиковци.: Црни врх, Шиљати врх, Голо врче, Магарачки врх, Јаворачки врх, Дебело брдо, Тисин врх, Самарњача, Кошући врх, Вршиљак, Јанков врх, Чукара, Томин врх, Хајдучки камен, Баба. [то се тиче појединачних стабала или групе стабала, треба издвојити сва стара, а посебно храстова стабла, као што је лужњак у Сикирици.

Парк шуме: Вавило – треба јој дати статус мање парк-шуме за туристички одмор и Главица – између сеоских насеља које делимично обухвата

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра поново Чукара и простор око Главице помињу као “простор на који треба обратити пажњу”, док се Чукара поново наводи у разделу “споменици природе”:

Због специфичног положаја Параћина, делатности којима се становништво претежно бави, као и због значајног развоја привреде и саобраћајне инфраструктуре републичког значаја на територији општине, неопходно је резервисати просторе са наменом заштите природних ресурса (шума, водотока, земљишта, флоре и фауне), очувањем квалитета животне средине и дефинисаним коришћењем за рекреацију становништва у природи. У том контексту потребно је обратити пажњу на:

***

– просторе у непосредној околини градског насеља Параћин (Карађорђево брдо, Чукара, Главица);

***

За сва напред наведена подручја значајно је утврдити мере уређења, коришћења и заштите, односно прилагодити планирану намену простора и делатности концепту одрживог развоја, који подразумева заштиту ресурса (вода, земљишта, шума) и генерално, заштиту биодиверзитета

Споменици природе:

У оквиру врсте “споменици природе” предност се даје геоморфолошким знаменитостима, т.ј. њиховој заштити кроз резервате природе, или заштиту предела посебних природних одлика. Посебно се истичу видиковци. Видиковци су она места са којих се пружају шири видици на околне природне и створене вредности карактеристичне за овај предео. Због тога се предлажу следећи локалитети, да се издвоје и прогласе за заштићене објекте у овој врсти заштите: Црни врх, Шиљати врх, Голо врче, Магарачки врх, Јаворачки врх, Дебело брдо, Тисин врх, Самарњача, Масни камен,Кошући врх, Вршиљак, Јанков врх, Чукара, Томин врх, Хајдучки камен, Баба, Крстата стена на граду Петрусу испод које је пећина.Што се тиче појединачних стабала или групе стабала, треба издвојити сва стара, а посебно храстова стабла, као што је лужњак у Сикирици.

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Парк шума Главица – реч је о простору брда Чукара које се налази између Главице, Давидовца и Мириловца. У текстуалном делу Чукара се такође експлицитно помиње као простор који треба заштитити пре свега у контексту “простора који је непосредној околини градског насеља” и као “видиковац”.

Забуну донекле уноси помињање села Главица у називу зашитћеог подручја, пошто се село налази на десној обали Црнице, насупрот Чукаре и са друге стране магистралног пута Параћин – Зајечар, а у околини Главице налазе се још два подручја која су планирана за заштиту.

Можемо само претпоставити да је из ауторима плана назив подручја “Парк шума Главица” био прикладнији од уобичајеног за овај простор – Чукара, те да је зато изабран, јер из рефералне карте је видљиво да се ради управо о простору Чукаре.

Како се може закључити из текстуалног дела плана и услова Завода за заштиту Србије, овај простор је планиран за заштиту због непосредне близине града, како би се сачувао од непланске изградње и сачувао као природна целина на коју се могу ослонити становници Параћина и један од побројаних видиковаца.

 

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.