ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Парк шума Вавило У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

 

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) Парк шума Вавило у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 11.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је северозападно од насеља Сисевац, непосредно уз границу са општином Ћуприја, западно од завршетка првог дела пута према Сисевцу из правца пута Ћуприја – Ресавица, на локацији где пут оштро скреће лево према Сисевцу и мења конфигурацију.

 

 

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана

Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

Подручје Парк шуме Вавило не помиње се посебно у овим условима, али се може убројити у шири простор Кучајских планина за који је планирана израда студије заштите крајем 2006. године у време када су Услови за израду Просторног плана израђени.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Парк шуме:

***

– Вавило – треба јој дати статус мање парк-шуме за туристички одмор и Главица – између сеоских насеља које делимично обухвата

*** ”

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Парк шуме:

Парк шуме су природне или засађене шуме са израженим естетским и пејзажним вредностима које би требало да превасходно служе за одмор и рекреацију. На територији општине Параћин предлаже се проглашење локалитета за Парк шуме:

***

– Вавило – треба јој дати статус мање парк-шуме за туристички одмор непосредно близу раскршћа комуникација које ће имати све већи, посебно туристички значај. Потребно је спровести неопходне мере уређења (“шумски ред”).

*** ”

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин због малог пространства приказаног на карти није сасвим јасно одређена локација планираног заштићеног подручја Парк шума Вавилоали се може сматрати да је реч о шумском простору на улазу у Сисевац из правца пута Ћуприја – Ресавица, који почиње на месту оштре кривине где се завршава стари коловоз првог дела пута и почиње други део саобраћајнице која је реконстрисана током 2021-2022. године и простире се на запад од ове тачке.

Међутим у текстуалном делу Просторног плана нема много информација о овом подручју, које се планира за “мању парк шуму” а у вези са “туристичком понудом” оближњег Сисевца.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.