ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Локалитет Троглан бара У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) локалитет Троглан бара у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 14.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја на крајњем североистоку општине, уз границу са општином Деспотовац, на истоку оивичена путем који из правца пута Параћин – Зајечар води ка Равној Реци у општини Деспотовац.

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана


Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

Подручје Троглан бара не помиње се посебно у овим условима, али се може убројити у шири простор Кучајских планина за који је планирана израда студије заштите крајем 2006. године у време када су Услови за израду Просторног плана израђени.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

Предели посебних природних одлика:

****

– Троглан-бара – локалитет између Дебелог брда, Мале Брезовице и Полома, на север-северозападној граници подручја општине.

****

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи се

“Предели посебних природних одлика:

***

Троглан-бара – локалитет између Дебелог брда, Мале Брезовице и Полома, на север-северозападној граници подручја општине. Секундарно настала травна површина на рачун искрчене букове шуме. Излетиште и као ткиво треба да има обезбеђен одговарајући режим заштите који ће обезбедити неопходне услове за несметани туризам и рекреацију.

*** ”

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Локалитет Троглан бара – реч је о простору који се налази на крајњем истоку општине, ограничено са североисточне стране границом општине и путем Равна Река – М5 (пут Параћин – Зајечар, преко Страже).

Подручје улази у простор Кучајских планина који је 2006. године плановима Завода за заштиту природе Србије био припреман за заштиту.

Подручје се у оквиру Плана помиње у списку “предела посебних природних одлика” и наводи се да је реч о површини насталој крчењем букове шуме, која се помиње као излетиште и коју треба заштитити како би се обезбедили неопходни услови за несметани туризам и рекреацију.

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.