ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Локалитет Пештерац/Шупља стена у ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) локалитет Пештерац/Шупља стена у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 13.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је северно од врела Грзе, источно од трасе пута Грза – Сисевац.

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана

Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

Подручје Пештерац/Шупља стена не помиње се посебно у овим условима, али се може убројити у шири простор Кучајских планина за који је планирана израда студије заштите крајем 2006. године у време када су Услови за израду Просторног плана израђени.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Резервати природе:

***

– Пештерац – локалитет се налази између стране Пештерац и Срнећег брда,

*** ”

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Резервати природе:

***

– Пештерац – локалитет се налази између стране Пештерац и Срнећег брда, на надморској висини од око 800 м. Карстна висораван. Предвиђа се препуштање спонтаном развоју постојеће вегетације без било какве мелиорације.

*** ”

 

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Пештерац/Шупља стена – реч је о простору који се налази у источном делу општине, десно од пута Грза – Сисевац оријентационо од тачке половине овог путног правца према истоку.

Подручје улази у простор Кучајских планина који је 2006. године плановима Завода за заштиту природе Србије био припреман за заштиту.

Подручје се у оквиру Плана помиње у списку “резервата природе” и нема других навода који се односе на разлоге за уврштавање овог простора у списак планираних заштићених подручја.

 

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.