ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Локалитет Сувача У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) Локалитет Сувача у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 9.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је на простору између села Забрега и Буљане, ограничена са западне стране током реке Црнице и обухвата дубоку клисуру која се простире смером исток – запад између брда која надвисују Буљане са севера и Забрегу са југоистока.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је на простору између села Забрега и Буљане, ограничена са западне стране током реке Црнице и обухвата дубоку клисуру која се простире смером исток – запад између брда која надвисују Буљане са севера и Забрегу са југоистока.

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана

Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

Подручје локалитет Суваче не помиње се посебно у овим условима, али се може убројити у шири простор Кучајских планина за који је планирана израда студије заштите крајем 2006. године у време када су Услови за израду Просторног плана израђени.

2.1. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи:

“Предели посебних природних одлика:

Подручје непосредног сливног перимертра Црнице у делу од кривине испод Горуновца до доњег дела села Забрега – режим заштите обухвата одржање постојеће вегетације и третирање вегетацијског покривача као строго заштитне шуме; уздржавање од експлоатације шуме само локалну строго санитарну сечу појединачних примерака; примену мера ресурекције шуме и обнове путем уношења одговарајућих дрвенастих и жбунастих врста. Простор Суваче треба заштитити као геоморфолошки споменик.

 

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Локалитет Сувача, реч је о простору између села Буљане и Забрега, који је сазапада оивичен током реке Црнице, а на истоку се сужава ка крају кањона између брда изнад Буљана и изнад тока Црнице на излазу из Забреге.

Подручје се у Просторном плану сем у рефералној карти помиње само у једној реченици, у оквилу навођења “предела посебних одлика”, где се каже да “простор Суваче треба заштитити као геоморфолошки споменик”.

Подручје улази у простор Кучајских планина који је 2006. године плановима Завода за заштиту природе Србије био припреман за заштиту.

Сем ове чињенице, План не наводи друге разлоге за проглашење заштите. Као и у другим сличним случајевима, подручја која су “штуро описана” у просторном плану, једини прави одоговор на питање шта је мотивација аутора плана да подручје буде на списку планираних заштићених подручја може дати теренско истраживање – које смо организовали и чије ћемо налазе ускоро објавити.

 

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.