ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Локалитет Парлог У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) локалитет Парлог у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 17.

 

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је западно од села Стубица, током потока који пролази кроз село са десне стране пута Стубица – Добричево.

 

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана


Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

У Условима издатим за потребе израде Просторног плана нема рефренци које би се односиле на ово планирано заштићено подручје.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра

“Резервати природе:

***

– Код Парлога – шумска шикара пунијег склопа на недеградираном станишту

*** ”

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра

“Резервати природе:

***

Код Парлога – шумска шикара пунијег склопа на недеградираном станишту, а предлаже се за научно-истраживачки резерват, у циљу систематског праћења могућности спонтане реконструкције (ресурекције) веома деградиране изворне састојине брдских лишћара у условима загарантованог престанка деловања антропогеног деградационог фактора.

*** ”

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Локалитет Парлог – у питању је простор у зони јаруге потока која се правцем исток – запад пружа западно од села Стубица, северно од пута Стубица – Добричево.

Подручје се у оквиру Плана помиње у списку “резервата природе”, као “шумска шикара пунијег склопа на недеградираном земљишту”, која се предлаже за научно-истраживачки резерват, како се каже “у циљу систематског праћења могућности спонтане реконструкције (ресурекције) веома деградиране изворне састојине брдских лишћара”, тј. обнове вегетације “брдских лишћара” у одсуству људских активности, или како се каже у Плану “загарантованог престанка деловања антропогеног деградационог фактора”.

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.