ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Локалитет под Магарачким врхом У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) локалитет под Магарачким врхом у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 15.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја у источном делу општине, североисточно од врела Грзе и источно од Пештерца у правцу Страже и Троглан баре, северно од пута Параћин – Зајечар, а јужно од пута Стража – Равна Река.

 

 

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана

Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

Подручје – локалитет под Магарачким врхом не помиње се посебно у овим условима, али се може убројити у шири простор Кучајских планина за који је планирана израда студије заштите крајем 2006. године у време када су Услови за израду Просторног плана израђени.

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Резервати природе:

***

Под Магарачким врхом – страна између Магарачког врха и Шиљатог врха.

**** ”

“Споменици природе:

У оквиру врсте “споменици природе” предност се даје геоморфолошким знаменитостима, т.ј. њиховој заштити кроз резервате природе, или заштиту предела посебних природних одлика. Посебно се истичу видиковци.: Црни врх, Шиљати врх, Голо врче, Магарачки врх, Јаворачки врх, Дебело брдо, Тисин врх, Самарњача, Кошући врх, Вршиљак, Јанков врх, Чукара, Томин врх, Хајдучки камен, Баба.”

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи:

“Резервати природе:

***

Под Магарачким врхом – страна између Магарачког врха и Шиљатог врха, на надморској висини од око 860 м и на западној експозицији, неправилно разуђена, са плитким вртачама и уздигнућима типа ниских неправилних гребена. Добро очуване букове шуме. Предлаже се издвајање минималне еколошки оправдане површине као природни резерват са строгим режимом.

*** ”

“Споменици природе:

У оквиру врсте “споменици природе” предност се даје геоморфолошким знаменитостима, т.ј. њиховој заштити кроз резервате природе, или заштиту предела посебних природних одлика. Посебно се истичу видиковци. Видиковци су она места са којих се пружају шири видици на околне природне и створене вредности карактеристичне за овај предео. Због тога се предлажу следећи локалитети, да се издвоје и прогласе за заштићене објекте у овој врсти заштите: Црни врх, Шиљати врх, Голо врче, Магарачки врх, Јаворачки врх, Дебело брдо, Тисин врх, Самарњача, Масни камен,Кошући врх, Вршиљак, Јанков врх, Чукара, Томин врх, Хајдучки камен, Баба, Крстата стена на граду Петрусу испод које је пећина.”

 

Закључак

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин није довољно прецизно одређена локација планираног заштићеног подручја Локалитет под Магарачким врхом, будући да на самој карти нема “оријентира” у виду путева, водотокова или насеља у близини подручја чиме би идентификација била олакшана. Подручје се налази у источном делу општине, источно од подручја Пештерац/Шупља стена, а југозападно од подручја Троглан бара.

Подручје улази у простор Кучајских планина који је 2006. године плановима Завода за заштиту природе Србије био припреман за заштиту.

Подручје се у оквиру Плана помиње у списку “резервати природе” где се каже да на подручју постоје добро очуване букове шуме, да је реч о простору на коме се налазе “плитке вртаче и уздигнућа типа ниских неправилних гребена” и предлаже издвајање “минималне еколошки оправдане површине као природни резерват са строгим режимом”. Осим тога се сам Магарачки врх наводи у списку “споменика природе” као “видиковац”.

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.