ПЛАНИРАНО ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ – Изворишна челенка Мијовачког потока У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ

Напомена: Сва планирана заштићена подручја обрађена пројектом лоцирана су на основу Рефералне карти бр. 3 – Туризам и заштита простора у којој су означена као „подручја која се предлажу за зашиту као природна добра“, уз додатно идентификовање коришћењем описа у текстуалном делу пројекта, коришћењем GoogleEarthPro алата. Прецизније лоцирање граница планираних подручја на жалост није било могуће будући да је Општинска управа за урбанизам финансије, скупштинске и опште послове одбила да нам да достави AutoCad *.dwg цртеж поменуте карте.

1. Локација подручја по Просторном плану – графичка документација

Планирано заштићено подручје (подручје које се предлаже за заштиту као природно добро) Изворишна челенка Мијовачког потока у Просторном плану Општине Параћин на Рефералној карти бр. 3 – Туризам и заштита простора, означено је бројем 18.

Према Рефералној карти бр. 3 локација планирног заштићеног подручја је североисточно од села Стубица, на граници са општином Ћуприја.

 

2. Приказ подручја у текстуалном делу Просторног плана

Просторни план израђен је на основу услова Заводу за заштиту природе Србије ОСГ број 1/2007 од 20.02.2007. Исти услови коришћени и за израду измене Просторног плана Општине Параћин (2010) на основу мишљења Министарства животне средине и просторног планирања бр. 011-00-00484/2009 од 20.07.2010. године

У Условима издатим за потребе израде Просторног плана нема рефренци које би се односиле на ово планирано заштићено подручје. У најширем смислу тумачења Услова и ово би могао бити један од предела који се везују за простор Кучајских планина, али треба имати у виду да према рефералној карти ово подручје није у обухвату “границе подручја номинованог резервата биосфере Кучајске планине”

2.1. У делу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ; I 1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, поднаслов I 1.2. Анализа постојећег стања; I 1.2.1. Скраћени приказ и оцена постојећег стања, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Предели посебних природних одлика:

***

– Изворишна челенка Мијовачког потока – под Дуговицом, северно од села Стубице.

*** ”

2.2. Даље се у оквиру поглавља II ПЛАНСКА РЕШЕЊА; II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА; поднаслов II 7.2. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, раздео Заштита природе и природна добра наводи се:

“Предели посебних природних одлика:

***

Изворишна челенка Мијовачког потока – под Дуговицом, северно од села Стубице. Активна рецентна јаружаста ерозија. Смиривање ерозије, реконструкције и ревитализације земљишног и вегетацијског система уз примену одговарајућих техничких и биолошких мера.

*** ”

 

Закључак

 

Рефералном картом Просторног плана Општине Параћин није сасвим јасно је одређена локација планираног заштићеног подручја Изворишна челенка Мијовачког потока, како због мале површине подручја тако и због недостка оближњих оријентира на карти (реке, насеља у непосредној близини). Подручје се налази североисточно од села Стубица, недалеко од села.

Подручје представља још једну од локација о којој у Плану нема превише информација. У оквиру Плана помиње се само у списку “предела посебних природних одлика”, наводи се да је реч о “активној рецентној јаружастој ерозији” и предлаже “смиривање ерозије, реконструкција и ревитализација земљишног и вегетацијског система уз примену одговарајућих техничких и биолошких мера”.

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.