ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЛИТИКА И ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА ПЛАНИРАНИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ШТИТИМО ЛИ ПРИРОДУ”

Пројектом “Штитимо ли природу” током 2023. и 2024. године спровели смо истраживање политика везаних за планирана заштићена подручја и заштиту природе у Параћину, анализирајући издвајања из буџета за заштиту природе и посебно начин на који су планирана заштићена подручја обрађена у Просторном плану Општине Параћин, такође је спроведено и теренско истраживање – документовање стања на терену за сва планирана заштићена подручја, као и за још две локације које смо ранијим пројектима идентификовали као могуће кандидате за планирање заштите приликом предстојеће измене Просторног плана.

Подсећамо, Просторни план Општине Параћин усвојен је 2006. године, а затим мењан 2011. године. Основни елементи плана доступни су грађанима на званичној општинској интернет страни www.paracin.rs (https://www.paracin.rs/index.php/planska-i-strateska-dokumenta ).

Јавности је доступан текстуални део плана у коме се детаљно обрађују различите теме као што су изградња инфраструктуре, саобраћај, намена простора итд., а текст прате и графички прилози („рефералне карте“), од којих су неке такође јавно објављене.

Темом заштите природе Просторни план се бави најпре у поглављу„Заштита природе и природна добра“, на странама 16. до 18. у оквиру раздела I 1.2. Анализа постојећег стања описује се већи број локација које је потребно зашитити због своје посебне вредности у погледу заштите природе.

Затим се ова тема поново обрађује на странама 31-36 у поглављу II 2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА, II 2.1. Природне вредности и могућности заштите и уређења раздео 2.1.1. Типови предела, предеоне макројединице, екосистеми и биодиверзитет.

Заштита природе се обрађује и на странама 93-103 у оквиру поглавља II 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На крају на странама 163-164 у оквиру раздела III 4.2.7.Приоритети у заштити животне средине говори се о Планским решењима остваривим до 2014. године у оквиру којих се каже:

„10. Предвиђа се повећање површина под заштитом природних добара на основу постојеће планске документације и нових истраживања која ће се предузети.“

Текстуални део прати јавно објављена Реферална карта број 3 Просторног плана Општине Параћин – „Туризам и заштита простора“ која експлицитно приказује 20 подручја која се “предлажу за заштиту као природна добра”.

 

Наведена карта одређује границе простора планираних за заштиту и називе ових подручја која се “предлажу за заштиту као природна добра”.

То су:

1. Видовачки кључ

2. Старо Моравиште – Корман

3. парк шума Главица

4. Локалитет изнад Бошњана

5. локалитет Под горњим пољем

6. планина Баба

7. сливно попдручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе

8. клисура Суваре

9. локалитет Сувача

10.горњи ток Црнице (ужа зона заштите акумулације Забрега)

11. парк шума Вавило

12. врело Црнице

13. локалитет Пештерац/Шупља стена

14. локалитет Троглан бара

15. локалитет под Магаричким врхом

16. врело Грзе са околином

17. локалитет Парлог

18. изворишна челенка Мијовачког потока

19. локалитет између М. Брезовице и Полома

20. комплекс језера Буљанка

Нашим ранијим пројектима, како је већ речено, идентификовали смо још две локације – кандидате за планирање заштите:

1. Лагуна колектора у потезу Змич.

2. Потез Николин кладенац на планини Јухор.

 

 

 

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.