АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА везаних за заштићено подручје „Споменик природе Врело Грзе“

1. Увод

 

После почетка реализације пројекта „Штитмо ли природу“ удружење грађана „Придружи се“ реализовало је пројекат који се односио на анализу локалних политика везаних за једино заштићено подручје у Параћину – „Споменик природе Врело Грзе“ – „Штитимо ли Врело Грзе“ у периоду јануар – јуни 2023. године.

Како би се избегло преклапање, а искористила синергија ових пројеката у делу анализе политика и предлога политика, на овом месту ћемо најпре указати на налазе пројекта „Штитимо ли Врело Грзе“, будући да је анализа која је тада спроведена још увек актуелна, као и предлагање мера за унапређење политика, затим ћемо указати на у међувремену донете локалне прописе који се односе на Врело Грзе и на крају у форми закључка предложити унапређење политика које се односи на у међувремену измењене-донете политике које се односе на Врело Грзе.

 

2. Закључци пројекта „Штитимо ли Врело Грзе“

 

Кроз пројекат „Штитимо ли Врело Грзе“ удружење грађана спровело је анализу политика везаних за Врело Грзе – једино заштићено подручје у Параћину.

 

2.1. Анализом доступних информација установили смо следеће:

2.1.1. Све важне одлуке предвиђене прописима донете су од стране надлежних органа. Недостајућа Студија заштите која није прибављена кроз пројекат помиње се на интернет страни Завода за заштиту природе Србије, где је у оквиру документације постављена насловна страна Студије из 2012. године, па закључујемо да је и овај документ израђен и постоји.

2.1.2. Средства планирана Планом управљања од 2014. до 2023. године у делу инвестиција и опреме су значајно премашена (инвестирано је више него што је планирано), реализована је планирана документација, нема доказа да је реализован план маркетиншке кампање (не постоји интернет страна, није познато да ли су штампани флајери и брошуре), нису издвојена средства за чуварску службу.

2.1.3. Начин праћења утрошка и планирања средстава за активности на заштићеном подручју кроз Годишње програме у прављања и извештаје није адекватан, ови документи не садрже јасан финансијски план, количине, те није могуће пратити шта је заправо планирано а шта је спроведено.

2.1.4. Теренским истраживањем установљено је да је заштићено подручје у лошем стању, са оштећеним инвентаром и на удару људских активности услед великог броја посетилаца (бацање смећа, ложење ватре), оштећења јавног инвентара који се не поправља благовремено, непостојања чуварске службе и неефикасног система одношења смећа.

2.1.5. Непостојање чуварске службе која би заштитила јавни инвентар и обезбедила поштовање реда кључни је недостатак. Да је чуварска служба постојала свакако би биле потребне мање инвестиције у сврху поправљања уништеног јавног инвентара и одржавања простора.

2.1.6. Управљач се у сопственим годишњим извештајим жали на недостатак капацитета, јер због забране запошљавања не може да запосли довољан број радника, а чињеница је да Туристичка организација Параћин с обзиром на бројне друге активности није у могућности да са постојећим бројем запослених адекватну пажњу посвети заштићеном подручју.

 

2.1.7. Потребно је издвојити средства како би се јавни инвентар обновио, посебно кад је реч о елемнтима који су потенцијално опасни за посетиоце (клупе, надстрешнице, мостови).

 

2.1.8. Није потребна хитна измена постојеће планске документације, али би било од користи да се у наредном периоду врело Грзе шире обухвати (цело заштићено подручје) новим ПГР туристичких насеља Грза и Сисевац или на други начин покрије планском документацијом.

 

 

2.2. Препоруке

 

 

На основу извршене анализе дате су следеће препоруке:

2.2.1. Променити управљача заштићеног подручја

Због неадекватног капацитета и широког спектра активности, уз релативно скроман буџет, потребно је променити управљача заштићеног подручја и уместо Туристичке организације одредити ЈКП Црница за управљача.

ЈКП Црница обавља као редовне активности одржавање јавних површина (чишћење, кошење), одвожење смећа, а такође и инвестиционе активности, тј. већ поседује стручне раднике за широк спектар активности потребних за одржавање заштићеног подручја (планирање инвестиција, извођење радова, израда пројектне документације, чићење јавних површина, одвожење смећа, кошење траве).

ЈКП Црница такође има далеко већи број запослених (само преко агенција за лизинг радне снаге месечно се ангажује преко 100 запослених), а такође и знатно већи буџет па је у прилици да ефикасније управља заштићеним подручјем.

Маркетиншке активности везане за заштићено подручје Туристичка организација може обављати као део својих редовних активности, што би требало и иначе да чини.

2.2.2. Издвојити средства за обнову јавног инвентара

Буџетом за 2023. како се чини већ су издвојена средства у ове сврхе, али комплетна обнова захтевала би детаљно сагледавање и планирање послова. Да ли је то и учењено од стране управљача није нам у овом тренутку познато.

2.2.3. Формирати чуварску службу

Формирање чуварске службе неопходно је да би се сачувало заштићено подручје у условима великог притиска туриста/излетника. Поред инвестиција у обнову инвентара ово је најважнији корак и било би добро да се изменом локалних прописа управљач обавеже да у одређеном року спроведе формирање чуварске службе.

Трошак постојања службе дугорочно се умањује мањим трошковима одржавања и инвестирања у обнову опреме.

Осим оправдања кроз трошкове, за формирање чуварске службе постоји и суштинско оправдање – заштићено подручје није заштићено ако га нико не чува и ако се од бисера природе током летње навале излетника претвара у депонију отпада и јавно ругло како је то наведено у чланку „Енергетског портала“ на линку https://energetskiportal.rs/srpski-nemar-prema-prirodi-oslikan-na-primeru-vrela-grze/

Овај чланак је довољна опомена да се разуме да је без чуварске службе, која заиста кошта, свако остало инвестирање заправо узалудно јер је штета коју производи непостојање чуварске службе далеко већа од сваке користи било каквог другог инвестирања у заштићено подручје.

2.2.4, До краја 2023. године донети нови десетогодишњи План управљања за период од 2023. до 2033. године у складу са законом

Како је досадашњи План управљања на истеку свог рока, неопоходно је хитно покренути процедуру за израду новог Плана управљања за наредни десетогодишњи период, како је то законом прописано, укључујући и процедуру јавног увида коју закон налаже.

2.2.5. Прописати начин извештавања и планирања

Неопходно је прописати форму годишњег програма управлањем заштићеним подручјем и извештаја о извршењу годишњег програма управљања како би се обезбедила транспарентност и прецизност у планирању и обавештавању јавности о спровођењу планираног.

Ови документи треба да имају форму финансијског плана, као и квантитативни део којим се тачно прецизира обим спроведених активности.

 

Више података о овој теми може се наћи на:

Vrelo Grze – analiza lokalnih politika koje se odnose na zaštićeno područje

 

Комплетна анализа политика везаних за тему налази се на адреси:

 

https://pridruzise.rs/wp-content/uploads/2023/06/Analiza-projekat-Stitimo-li-vrelo-Grze-_-Pridruzi-se-Paracin-v2_0_compressed-1.pdf

 

3. Измена прописа до које је дошло у међувремену

 

После израде наведене анализе и препорука управљач заштићеног подручја – Туристичка организација спровео је поступак усвајања новог десетогодишњег Плана управљања заштићеним подручјем за период 2024 – 2033. године.

 

Приликом усвајања Плана организован је јавни увид и спроведена јавна расправа која је одржана 30.11.2023. године.

 

 

Том приликом представници удружења грађана „Придружи се“ упутили су следеће примедбе на План управљања:

 

3.1. ГЕНЕРАЛНА ПРИМЕДБА:

 

План представља у највећој мери преписан стари план. Чак до те мере да активности које су већ спроведене и које можда треба поновити наводи на начин као да се те активности по први пут спроводе. Плану недостаје конкретизација, рокови за извршење радњи, конкретна одговорност за извршење радњи.

 

На овај начин написан план представља “списак лепих жеља” са малом употребном вредношћу.

 

 

3.2. ПРИМЕДБА 1. У тексту:

 

 

“5.1.ЧУВАЊЕ И НАДЗОР СП „ВРЕЛО ГРЗЕ“

 

Основни и трајни задатак управљача је чување СП „Врело Грзе“ и спровођење прописаних режима заштите утврђених актом о заштити, односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и корисника и пружање помоћи, савета и услуга, одржавање чистоће и уредности и др.). За обављање ових послова управљач је дужан да организује службу чувања у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби и Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја. За чуварску службу, поред сталне едукације и обуке, спроводиће се и мере опремања (службене легитимације и униформе, службено возило, оружје, ручна опрема и средства за рад и др.) у циљу ефикасног спровођења мера заштите, развоја, одрживог коришћења и презентације СП „Врело Грзе“ ”

 

 

Обавезно дати рок (на пример до јуна 2024.) ФОРМРИРАЊА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ.

 

 

 

3.3. ПРИМЕДБА 2 У истом тексту, други пасус, чини се да је текст “залутао” са поднасловом из неког другог поглавља, јер текст нема везе са чувањем и надзором. Избрисати текст:

 

“Израда неопходне планске и друге документације Управљач има обавезу доношења Плана управљања за период од 10 година, Годишњег програма управљања и Извештаја о остваривању годишњег Програма управљања. Сагласност на ова акта даје Скупштина општине Параћин, ова обавеза је регулисана је Законом о заштити природе и Решењем о стављању под заштиту природног добра СП „Врело Грзе“. ”

 

 

3.3. ПРИМЕДБА 3: У тексту:

 

  1. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ

 

  1. ХИТНИ ЗАДАЦИ: израда планских и управљачких докумената, основа и планова из области шумарства и ловства; даље опремање и едукација чуварске службе; успостављања еколошке мреже и мониторинга и др

 

 

ПРИМЕДБА. Чуварска служба уопште није формирана, па је њено “даље опремање и едукација” беспремедметно. Потребно је да стоји “Хитно ФОРМИРАЊЕ чуварске службе, њена едукација и опремање”.

 

3.3. ПРИМЕДБА 4.

Изменити текст:

“5.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАНИЦА СП „ВРЕЛО ГРЗЕ“ Обележавање природног добра, спољне границе СП „Врело Грзе“је урађено по доношењу Решења о стављању под заштиту природног добра СП „Врело Грзе“, а у складу са Правилником о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“, број 30/92, 24/94 и 17/96). У будуће управљач је дужан да по потреби обнавља границе и мења оштећене ознаке. ”

Пошто је како се чини преписан из старог плана, а границе подручја су већ обележене, овај текст се односио на ситуацију кад никакве границе нису биле обележене. Исто и у поглављу 6.3.

 

 

3.5. ПРИМЕДБА 5

У поглављу:

“10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ СП „ВРЕЛО ГРЗЕ“ ”

Прописати

  1. Рок за постављање интернет презентације.
  2. Обавезу управљача да учествује у пројектима са удружењима грађана.

Обавезу 2 прописати и у поглављу

“12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ СП „ВРЕЛО ГРЗЕ ”

 

 

3.6. ПРИМЕДБА 6.

У поглављу

“2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СП „ВРЕЛО ГРЗЕ“ ”

Константовати да је Горње језеро угрожено и прекомерним коришћењем воде из језера за потребе рибњака после проширења капацитета овог објекта 2020. године што доводи до исцрпљивања језера, смањења нивоа воде, онемогућавања прелива преко преливне бране и додатног задржавања органских материја у језеру.

 

3.7. ПРИМЕДБА 7.

У поглављу:

“3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА СП „ВРЕЛО ГРЗЕ“ ”

 

Као један од ризика предвидети и непланско и непрописно коришћење воде из језера за потребе рибњака.

Управљач је прихватио Примедбу 2 и Примедбу 4, које имају технички карактер.

 

 

Закључак

 

 

Једина измена у локалним политикама од последњих препорука упућених доносиоцима одлука у јуну 2023. године је усвајање новог десетогодишњнег Плана управљања.

Међутим, као што се може видети и на основу примедби које је на План упутило удружење „Придружи се“, „нови“ План управљања представља стари прерађени текст (па је чак у тексту остао и део који се односи на обележавање граница подручја – као активност која се тек треба спровести иако је обележавање завршено пре десет година), уз главне иновације које се односе на потребна средства за одржавање подручја и чуварску службу.

Ово су позитивне промене на линији примедби које су достављане доносиоцима одлука током 2023. године, када је константовано да се недовољно средстава издваја за одржавање подручја и да нема чуварске службе.

Овог пута – бар на папиру, ове два кључна пороблема наведена су у Плану управљања и материјално исказана кроз буџет за реализацију активности који је знатно већи него у претходном Плану.

На овај начин, ако ништа друго, показано је да постоји разумевање проблема и указано је на правце решавања проблема – одражвања заштићеног подручја, који су у складу са оним што је указано и примедбама удружења грађана „Придружи се“.

Оно што недостаје у новом Плану управљања јесу рокови за спровођење активности, па је потребно да надлежни орган (Скупштине Општине) обавеже управљача на реализацију активности у одређеном року, при чему се као приоритет поставља увођење чуварске службе.

Наравно, за ово су потребна и средства што се може решити издвајањем одређеног износа посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за област заштите природе, посебним скупштинским закључком, која би била коришћена и за потребе одржавања заштићеног подручја, кроз и активности чуварске службе.

План није могао да отклони суштинске проблеме на које је указало удружење грађана „Придружи се“ – као што су недостатак капацитета управљача – Туристичке организације Параћин и потребу да се на овом месту нађе институција већег капацитета – као што је на пример ЈКП „Црница“, па овај део примедби на постојеће политике који је приказан кроз пројекат „Штитимо ли Врело Грзе“  „остаје на снази“, пошто се и не може решити Планом управљања, већ одговарајућом скупштинском одлуком којом ће бити промењен управљач.

Укратко, надлежни су препознали проблем, схватили које би мере могле да се примене на решавање проблема, али за сада нису нашли снаге да се са проблемом и ухвате у коштац кроз конкретне мере које би биле и орочене и тиме обавезивале институцију која подручјем управља.

Стварна акција одложена је за неке боље дане…

 

 

 

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.